Sjoch Mar: Supporters De Westerein

01 Desimber 1997

De Westerein spilet yn de twadde klasse fan it sneinsfuotbal en it giet hiel aardich mei de club. Se draaie boppeyn mei en steane op in twadde plak. Dat komt fansels troch de spilers: sy moatte it dwaan. Mar ek de supporters spylje in wichtige rol by De Westerein.