Under Fjoer 0302 Carel ter Linden

22 Septimber 2004

Dûmny Carel ter Linden, dy't bekend wurden is as "huisdominee" fan it Keninklik Hûs, mar ek as opinylieder yn de Protestantse Kerk Nederland, dêr't hy de frijsinnige kant yn fertsjinwurdiget.