Weromrop.frl - útstjoerings

Wolkom op weromrop.frl, de argyfwebside fan Omrop Fryslân. Besjoch hjir in seleksje út de earste tweintich jier Fryske telefyzje, fan 1985 oant en mei 2005.

LTV_MANAGER_OF_KOMELKER_311099_WR_MV2

Manager of komelker

31 Oktober 1999

Boeren stean foar in dilemma no't de molkprizen leger binne, se moatte mear melke mar de nije mestwet skriuwt krekt minder kij de hektare foar. Moatte se ynvestearje of goedkeaper produsearje? Yn dit programma sjogge we twa typen boeren: de manager en de komelker. Rinse Strikwerda hat goed buorke en wennet yn Switserlân. As hobby hat er in modern en effisjint melkfeebedriuw yn Wytmarsum mei 700 kij en de allernijste technyske helpmiddels. Rudie Abma hat mei syn frou Niesje 40 kij yn Nijhuzum. Hy hat net it nijste fan it nijste, de kij binne heal om heal bûten yn de saneamde iepenfrontstâl.

Fan fan: Chris Wassenaar

Fan fan: Chris Wassenaar

17 Augustus 1998

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt keatser Chris Wassenaar it himd fan it liif frege troch Knillis van de Burg (8 jier). Se moetsje elkoar by de keatser thús yn Minnertsgea.

Om Utens: Buorkje yn Texas

Om Utens: Buorkje yn Texas

08 April 1999

Yn it programma Om Utens wurde bekende Friezen portrettearre dy’t bûten Fryslân wenje en wurkje. Dizze útstjoering giet oer buorkje yn Texas. Gosse Damstra en Gerard Hoekman hiene beide de dream om boer te wurden, mar dat slagge net yn Nederlân. De twa mannen ha doe dizze dream realisearre yn it Amerikaanske Texas. De froulju fan de beide manlju moasten wol wat oertsjûge wurden om te ferhúzjen.