It Wetter Op 1: Tsjûkemar

19 July 1999

Ferslachjouwer Albert Jensma en kameraman Gerko Jonker binne op de Tsjûkemar, de grutste mar fan Fryslân, Se prate mei Cees Griffioen, finansjeel topman by KPN en beropsfisker Eppie Visser oer de gefaren fan de mar. Griffioen hat tsientallen minsken rêden fan de ferdrinkingsdea en Visser wol mei (tonger)buien net op de mar wêze. Oan de ein moat ien sa rap mooglik in pealstek (knoop) lizze.