Faze 4: Wer oan it wurk

03 Juny 2001

Faze 4 is de beneaming foar minsken mei in ôfstân ta de arbeidsmerk, dy't dreech oan it wurk komme. Trije minsken komme oan it wurd en fertelle oer har ûnderfiningen en we sjogge de kant fan de minsken dy't helpe, lykas in reyntegraasjebedriuw, gemeente en maatskiplik wurk.