Anneke Douma, koaningin fan it Fryske liet

09 Maart 1997

Portret fan sjongeres Anneke Douma. Se fertelt wat sjongen foar har betsjut en hoe't se begûn is. We folgje har ûnderweis nei ferskate optredens dêr't se altyd in feestje fan wit te meitsjen mei har wrâldferneamde hit Bonkefeart. We sjogge har oan it wurk mei sjonger Piter Wilkens en yn de studio, by in optreden mei kabaretier Teake van der Meer en by sykhelcoach Ina Buisman.