Lit my gewurde...: portret fan Rense Westra

03 Desimber 2000

Portret fan akteur Rense Westra. Hy fertelt oer syn alkoholisme, jierren by Tryater en syn bernejierren. We sjogge him oan it wurk by opnamen fan de telefyzjesearje Westenwind en by repetysjes fan amateurtoaniel. Westra spile ek yn films, De fûke en De Gouden Swipe fan regisseur Steven de Jong dy't ek oan it wurd komt.