Skriuwerslibben: Diet Huber

03 Septimber 1995

Portret fan de Fryske skriuwster Diet Huber, bekend fan 'Tutte mei de linten', mei boartlike ferskes foar bern. Se fertelt oer har libben en wurk yn har flat yn Amsterdam. As jong bern wie se al fassinearre troch taal en klanken. Har heit prate Nederlânsk en har mem Frysk. Se gie nei de Kunstnijverheidsschool yn Amsterdam en skreau foar de Friese Koerier. Yn 1961 gie se mei har man (geolooch) en dochter nei Noard-Sweden te wenjen. Se fertelt iepen en libben oer har beroerte en depresje, mar ek oer har poppeteater.