De dreamde werklikheid, Jan Mankes

30 Septimber 2001

Portret fan skilder Jan Mankes (1889-1920). Neffens galeryhâlder Thom Mercuur makke Mankes tiidleaze keunst. Yn 1909 kaam Mankes nei De Knipe. Syn omjouwing (syn neisten, de natuer en dieren) lei er fêst op tal fan skilderijen. Hy skildere 'de siel' fan dingen en minsken. In muoikesizzer fertelt oer syn libben en keunstkenners en skilder Pieter Pander fertelle oer syn wurk. Yn 1915 troude er mei Annie Zernike, de earste froulike dûmny yn Nederlân. Se krigen ien soan (Beint, 1918). Yn 1920 stoar Mankes oan tbc. Hy leit yn Eerbeek begroeven.