Boppedat: Fryslân 500, oer de skiednis fan Frjentsjer

04 Juny 1998

Yn Boppedat fan 4 juny 1998 is in reportaazje te sjen oer de skiednis fan wat der barde yn 1498. Hertoch Albrecht van Saksen foel Fryslân binnen, hy socht in gebiet foar syn soan Hendrik om de macht oer te hawwen. Hy wenne yn it iennige kastiel fan Fryslân, Sjaerdemaslot yn Frjentsjer. It slot is yn 1713 ôfbrutsen, de restanten lizze ûnder it fjild fan it Sjûkelân. De bolwurken om it slot hinne binne noch altyd te sjen. Meindert Schroor en Wâtse Hiddema fertelle oer de skiednis.