LINKK 01: Yn 'e loft

15 Septimber 2000

Linkk is in telefyzjeprogramma foar skoalbern fan de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. De presintaasje wurdt dien troch Koppie en Kink. Dizze ôflevering giet oer sweeffleanen, stjerrehimel en it waar.