Linkk Ekstra: Wenje yn Fryslân 2

17 Novimber 2000

Dizze ôflevering fan Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, is diel twa fan in searje oer wenjen. Jildou Hoitsma fertelt oer de struktuer fan in wenplak. Se lit de ferskillen sjen tusken de havenstêd Harns, dat in âlde stêd is, en it turfdoarp Nij Beets, dat in jonger plak is. Se praat mei Hugo ter Avest fan Museum Het Hannemahuis yn Harns en mei Fokke Veenstra fan museum It Damshûs yn Nij Beets. Fierder lit arsjitektuerkenner Peter Karstkarel sjen datst oan de bûtenkant fan de huzen sjen kinst yn watfoar perioade oft it hûs boud is.