Linkk Ekstra: Wenje yn Fryslân 1

03 Novimber 2000

Dizze ôflevering fan Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, is diel ien fan in searje oer wenjen. Jildou Hoitsma sjocht yn Huzum, in wyk yn Ljouwert dy't eins in doarp is. Se praat mei sjonger Piter Wilkens oer syn doarp Marsum, mei ûnder oare Poptaslot. Se lit sjen datst op subjektive wize nei dyn buert sjen kinst, it is moai en gesellich, mar ek objektyf, datst mjitte kinst hoefolle huzen oft der steane bygelyks. De ferskillende buerten fan Ljouwert komme oan de oarder en Klaas Zandberg fan it gemeente-argyf fertelt oer de skiednis fan Huzum.