Linkk Ekstra: Wenje yn Fryslân 3

01 Desimber 2000

Dizze ôflevering fan Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, is diel trije fan in searje oer wenjen. Jildou Hoitsma fertelt oer hoe't útwreiding fan in plak ta stân komt. Se docht dat oan de hân fan it plan Houkepoort, dat in nije wyk by Snits wurde moat, dat no noch in stik greide is. Se praat mei de ûntwerper fan it plan, stêdeboukundige Ashok Bhalotra en Bouke Oppewal fan de gemeente.