LINKK 21: Sûnens

21 Febrewaris 2003

Linkk is in televyzjeprogramma foar skoalbern fan de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. De presintaasje wurdt dien troch Koppie en Kink. Dizze ôflevering giet oer sûnens. Hoe sûn binne we? En hoe sit it mei sporte, drinke, ite en smoke? We prate mei Tjitze Huitema, hy hat leukemy.