In Minskelibben: Hiske van der Woude-Roorda

30 April 2000

Geart de Vries praat mei Hiske van der Woude-Roorda, dochter fan de ferneamde kommunist Gerrit Roorda (1890-1977). Hy wie stakingslieder, yn de bou en wurkferskaffing. Yn 1927 kaam er yn de gemeenteried fan Opsterlând en yn Provinsjale Steaten. Hy hie in foarleafde foar de Sovjet-Uny. Syn dochter fertelt oer it libben fan har heit en har eigen oantinkens. Tryater is dwaande mei in stik oer Roorda (spile troch Romke de Leeuw).