No Wy: Terra College

24 Septimber 1998

Yn it jongereinprogramma No Wy lit programmamakker Freddy Veenstra de jongerein oan it wurd. Yn dizze ôflevering meitsje learlingen fan it Terra College yn Wolvegea in film oer de komst fan Poalske learlingen dy't yn it ramt fan in útwikseling meidraaie op skoalle en útfanhûs binne by gastâlden. De gasten komme nei in fertraging fan sân oeren lang om let oan. De learlingen leare in soad fan elkoar.