Om Utens: Peter Tuinman

14 Maaie 1998

Yn it programma Om Utens wurde bekende Friezen portrettearre dy’t bûten Fryslân wenje en wurkje. Dizze útstjoering giet oer Peter Tuinman út Twizel. Hy ferhuze yn 1974 nei Rotterdam om beropsakteur te wurden.