Om Utens: Studinteferieningen

19 Maart 1998

Yn it programma Om Utens wurde bekende Friezen portretteare dy't bûten Fryslân wenje en wurkje. Dizze útstjoering giet oer studinteferienings foar Fryske studinten bûten Fryslân: Bernlef yn Grins, WSSFS yn Wageningen, Redbad iy Utrecht en Aldgillis yn Delft.