Om Utens: It Frysk Bûn

21 Maaie 1998

Yn it programma Om Utens wurde bekende Friezen portrettearre dy’t bûten Fryslân wenje en wurkje. Dizze útstjoering giet oer It Frysk Bûn. Dit is in koepelorganisaasje fan 27 Fryske Kriten bûten Fryslân. Troch sa’n Fryske Krite kinne Friezen bûten Fryslân yn kontakt komme mei-inoar en behâlde se harren bân mei Fryslân.