Winter yn Fryslân yn 1996

21 Febrewaris 1996

Langlaufe, in ritsje op in belslide of nei in iiskeunstwurk sjen. Ein febrewaris 1996 wie der genôch foar minsken om te dwaan yn Fryslân.