30 Minuten arsjitektuer: petear tusken Abe Bonnema en Peter Karstkarel

04 Desimber 1994

Petear tusken arsjitekt Abe Bonnema en arsjitektuerhistoarikus Peter Karstkarel. In petear fan bouwer versus kritikus. Se prate ûnder oare oer hoe't de stêd Ljouwert derútsjen moat, de maat en ferhâlding fan gebouwen, misbaksels en it fenomeen boerderette.