30 Minuten Fryske ekonomy: petear tusken Frans Steijvers en Willem Verf

26 Maart 1995

Petear tusken (ôfgeand) deputearre Frans Steijvers (PvdA) en steatelid (GrienLinks) en skriuwer Willem Verf oer de Fryske ekonomy. Se prate ûnder oare oer yndustryterreinen, kapitalistyske ekonomy en wurkgelegenheid.