30 Minuten lânbou: petear tusken Pé Miedema en Durk van der Schaaf

10 Oktober 1994

Yn dit programma prate Pé Miedema en Durk van der Schaaf oer de takomst fan de lânbou, prizen en meganisaasje. Miedema is boerebestjoerder, foarsitter fan CBTB Fryslân, lanlik foarsitter fan melkfeehâlderij en aktyf by it CDA. Van der Schaaf is bio-bouboer, foarsitter fan ekologyske lânbou, aktyf by Sûne Grûn en de FNP.