30 Minuten Provinsjale Steaten: petear tusken Sytze Faber en Johanneke Liemburg

26 Febrewaris 1995

Petear tusken Sytze Faber en Johanneke Liemburg. Beide studearren politikology. Faber is boargemaster fan Hoogeveen en wie earder Twadde Keamerlid (CDA) en haadredakteur fan Friesch Dagblad. Liemburg is Twadde Keamerlid (PvdA) en wie earder steatelid en deputearre yn Fryslân en sjoernalist. It giet ûnder oare oer de rol fan Den Haag en gearwurking fan de trije noardlike provinsjes.