30 Minuten sûnenssoarch: petear tusken Bruno van Albada en Tseard Tijmstra

05 Febrewaris 1995

Yn dizze útstjoering prate âld-hûsdokter en âld-sikehûsdirekteur Bruno van Albada en medysk sosjolooch en dosint Tseard Tijmstra mei inoar oer de sûnenssoarch. Se beprate wat der allegear feroare is yn de soarch en de foar- en neidielen fan foarútgong, nije ynsjoggen en kwaliteit fan libben.