30 Minuten tsjerke: petear tusken Aukje Elsinga en Pieter Boomsma

28 Maaie 1995

Dûmnys Aukje Elsinga en Pieter Boomsma prate mei inoar oer de tsjerke as ynstitút, it leauwe, en it Samen-op-Weg-proses.