400 jier Brandaris

15 Maaie 1994

Programma oer de fjoertoer fan Skylge, de Brandaris. Yn boarnen stiet beskreaun dat al yn 1323 it beslút naam is ta de bou fan it beaken foar de skipfeart. De fjoertoerwachter fan earder hyt no ferkearstsjinstmeiwurker. Meiwurkers fan no fertelle oer har wurk en ek âld-fjoertoerwachter Tjaard Klijn komt oan it wurd, mei argyfbylden. Yn museum it Behouden Huys wurdt wurke oan in tentoanstelling mei in panorama. Ek de KNRM en skippers fertelle oer it belang fan in bemanne Brandaris.