Aaisykje en neisoarch

13 April 1997

We sjogge by ferskate minsken dy't har dwaande hâlde mei de tradysje fan it aaisykjen en de neisoarch, it beskermjen fan de nêsten fan de greidefûgels. Leden fan de aaisikersklup d'âld Hij út Dearsum gean op 'en paad, mei pols en pet. We sjogge wat in boer en natuerleafhawwer op Skiermûntseach docht oan neisoarch en we hearre by de universiteit yn Grins nei ûndersyk op it mêd fan greidefûgelbeskerming.