ABD-sjoo 0102

09 Oktober 2001

Yn de twadde ôflevering fan it earste seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen it Hazzeleger út Balk en de Meester Van Der Brugskoalle út Wâldsein it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we op it busstasjon, yn de Albert Heijn XL en yn it gerjochtshôf; allegear yn Ljouwert. Hendrik ten Hoeve lit it âldste part fan Ljouwert sjen. En bylden fan de ferhuzing fan Tryater, en it hekkeljen fan de greften yn Ljouwert. Presintaasje Sjonny Eagle.