ABD-sjoo 0106

12 Maart 2002

Yn de sechsde ôflevering fan it earste seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen Aasterage út Marrum en de Wâlikker út Aldemardum it tsjin inoar op. It tema fan dizze ôflevering is bedriuwen. Yn de filmkes sjogge we by klompmakkerij Scherjon en tsiisbuorkerij De Deelen. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).