ABD-sjoo 0105

12 Febrewaris 2002

Yn de fyfde ôflevering fan it earste seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen De Bining út De Trieme-Westergeast en de iepenbiere basisskoalle út Driezum it tsjin inoar op. It tema fan dizze ôflevering is fabriken en wurkpleatsen. We sjogge by sâltboarring, molkfabryk, tsiisfabryk, sûkerbitefabryk, meubelmakkerij, grafysk sintrum en printerij. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).