ABD-sjoo 0104

11 Desimber 2001

Yn de fjirde ôflevering fan it earste seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen De Paadwizer út Waskemar en Votum Nostrum út Wynjewâld it tsjin inoar op. It tema fan dizze ôflevering is beroppen. Yn de filmkes sjogge we by skilderes Dinie Boogaart, in húsdokter dy't ek yn Nigeria wurket, in glêsblazer, fuotballer Tieme Klompe, in logopediste en ien dy't drinkwetter kontrolearret. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).