ABD-sjoo Pilot

24 April 2001

Yn de alderearste ôflevering fan de ABD-sjoo, de pilot, nimme de basisskoallen de boargemaster Thalenskoalle út Akkrum en de master Wielsmaskoalle út Grou it tsjin inoar op. Oan de hân fan filmfragminten moatte de bern fragen oer de Fryske taal beäntwurdzje. Yn de filmkes komme ûnder oare foarby: ielrikje by Doede Bleeker, fierljeppe by Rimmer Abma, asfalt meitsje, in jonge Sven Kramer, glêzewasker en it Noarderleech. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).