ABD-sjoo 0103

13 Novimber 2001

Yn de tredde ôflevering fan it earste seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen de Trije Doarpen Skoalle út Reduzum en It Pertoer út Weidum it tsjin inoar op. It tema fan dizze ôflevering is beroppen. We sjogge by in fisker, skipper Lammert Zwaga, in F-16 piloat, in dûker en in plysje. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).