ABD-sjoo 0304A Krystspesjal

24 Desimber 2003

Spesjaal foar de krystdagen hat de Omrop in kryst-ABD-sjoo makke mei bern út it ZMLK-ûnderwiis. Dit is ûnderwiis foar dreech learende bern. De bern fan it Twalûk út Ljouwert en Frjentsjer stride tsjin de bern fan De Meester Duisterhoutskoalle út it Hearrenfean en Easterwâlde. Fan elke skoalle binne trije bern keazen dy't de groepen fertsjintwurdigje. Dy trije kandidaten wurde troch mear as hûndert bern yn de studio oanmoedige.