ABD-sjoo 0307

23 Febrewaris 2004

Yn de sande ôflevering fan it tredde seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen De Stelling út Makkingea en De Tjongeling út Aldeberkeap it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we by it byld fan Bonifatius yn Dokkum dêr't Peter Vermaat oer syn libben fertelt, by de balletskoalle fan Annet Winkelman op De Lemmer en by grimeur Arjen Tuiten fan Haskerdiken. Te gast is Richard Mastenbroek mei in kameleon. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).