Ambassadeur foar Fryslân: Twadde Keamerlid Annemarie Jorritsma

04 Febrewaris 1990

Wat docht Den Haag foar Fryslân? Yn dit portret sjogge we wat it VVD-Twadde Keamerlid Annemarie Jorritsma docht. Se is mei in tal oare keamerleden, Klaas Tuinstra ( CDA) en Joop van den Berg (PvdA) by in diskusje foarôfgeand oan de betinking fan de Slach by Warns. We folgje har yn har wurk yn Den Haag, by in fraksjegearkomste en sjogge yn de flat dêr't se troch de wike wennet. Ek sjogge we har op besite by in gearkomste yn Dokkum foar froulju.