Anno 1997: Nije bestimming foar pleatsen

07 Septimber 1997

Pleatsen wienen jierrenlang byldbepalend yn it Fryske lânskip, funksjonele gebouwen mei romte foar fee en opslach. Lege pleatsen krije oare funksjes. By trije famyljes sjogge we dat it ek oars kin. Yn Harich wurdt in nije stâl boud, nei ûntwerp fan arsjitekt Jelle de Jong, fundearre op de filosofy fan de oarspronklike pleats. Yn Mantgum is de pleats restaurearre mei in sintraal plak foar hynders. Yn Lytse Geast hat arsjitekt Gunnar Daan in nij stik oan in wâldpleatske betocht.