Arsjitektuer: praatprogramma (diel 1)

11 Juny 1995

Yn in skipswerf yn Snits prate trije minsken û.l.f. Geart de Vries oer arsjitektuer yn Fryslân, oer bedriuwsterreinen en kantoaren. It binne boargemaster Siebold Hartkamp, arsjitekt Rein Hofstra en bouwer Harmen Schroor.