Belgen yn Gaasterlân 1914-1918

29 April 1996

Yn de Earste Wrâldoarloch flechten tûzenen Belgen nei Nederlân. In hiel soad Belgen binne opfongen yn Gaasterlân, yn ferskate kampen, dat in ferdûbeling fan it ynwennertal krige dêrmei. Ynwenners fertelle oer dy tiid en helje oantinkens op. De flechtlingen waarden goed bewaakt, mar dienen ek mei oan it sosjale libben lykas keats- en fuotbalwedstriden.