Boer op in kearpunt: de bouboer

13 Oktober 1991

Yn twa dielen sjogge we by boeren dy't op in kearpunt steane. Yn dizze ôflevering stiet de bouboer sintraal. We sjogge by de famylje Siderius oan de Nije Biltdyk. Neist de jirpels en sipels kweke se no ek roazeplanten. Boubouren ha it dreech troch de legere prizen en de EEG-polityk. De ûnrêst soarge sels foar protesten dat boeren mei trekkers op it Binnenhof yn Den Haag stienen. Earder die heit alles mei de hân mar troch de meganisaasje kin de soan no alles allinne mei de masine dwaan. Hy sjocht ek by de Proefboerderij Kollumerwaard dêr't se nije rassen kweke.