Boer op in kearpunt: de greidboer

06 Oktober 1991

Yn twa dielen sjogge we by boeren dy't op in kearpunt steane. Yn dizze ôflevering stiet de greidboer sintraal. It tal greidboeren rint werom, troch allerhanne regels lykas superheffing en hegere kosten. We sjogge op de pleats fan de famylje Van der Meulen yn Eastermar. Hy melkt kij en wurket hieltyd mear mei de kompjûter, dy hâldt de opbringst by en berekkenet hoefolle krêftfoer oft byfuorre wurde moat. Ek de miljeu-amtner sjocht oft oan regels foldien wurdt.