Boppeslach: Dreamteam fan 'e Greiden, diel 1

08 Oktober 2001

Yn it sportprogramma Boppeslach folgje we it Dreamteam fan 'e Greiden, de fuotballerkes fan F3 fan Easterlittens. We sjogge by de tarieding yn de boks, wa is keeper en wa oanfierder. Se moatte tsjin Zeerobben út Harns spylje, in makky. It dreamteam wint mei 10-0.