Boppeslach: Dreamteam fan 'e Greiden, diel 3

22 Oktober 2001

Yn it sportprogramma Boppeslach folgje we it Dreamteam fan 'e Greiden, de fuotballerkes fan F3 fan Easterlittens. We sjogge by Jelmer de Jong, ien fan de spilers. Hy wennet yn Baard. We folgje him by de tarieding tsjin de belangrike wedstriid tsjin Frjentsjer.