Dat dat mei...! Arsjitektuer fan Rein Hofstra

27 Oktober 2002

Rein Hofstra fan Grou is arsjitekt. Bekende ûntwerpen fan him binne de Nije Kromme (brêge yn de Slachtedyk by Wommels), de tuorren by it Sjûkelân yn Frjentsjer en de ferbou fan de Heerenveense school. Hy fertelt oer syn wurk en fyzje; hy ûntwerpt yn de kontekst fan it lânskip en we sjogge him oan it wurk mei kompanjon Tonny Douma en by ferskate projekten, lykas de ferbou fan it doarpshûs fan Raerd en nijbou fan wenning en bedriuwsromte yn Akkrum. Hy fertelt ek, mei stêdeboukundige Koos van der Sloot, oer it ûntwerp fan wetterwenningen by De Jouwer.