De Fryske Nassaus (diel 1 en 2)

26 Jannewaris 2003

Twa dielen oer de Fryske Nassaus. We folgje it spoar fan de ferskillende stedhâlders (Willem Lodewijk, Ernst Casimir, Hendrik Casimir, Willem Frederik), spoaren yn Ljouwert (Stadhouderlijk Hof, Princessehof, Grutte Tsjerke), yn Den Haag (Noordeinde, Koninklijk Huisarchief), Apeldoorn (Het Loo), mar ek yn Dútslân (Dillenburg en slot Oranienstein). Ferskate histoarisy fertelle oer de skiednis oan de hân fan argiven yn û.o. Tresoar. De ynventaris is oanbean oan Willem-Alexander en Máxima.