De Fryske walfiskfarders

13 April 2003

Walfiskfarders moetsje inoar op in reüny yn Amsterdam. Mei in pear sjogge we werom op it wurk dat se dienen oan board fan de Willem Barendsz yn de jierren fyftich doe't se útfearen om op walfisken te jeien. En hoe sjogge se no werom op hat wurk? Heechlearaar arktyske wittenskippen Louwrens Hacquebord fertelt oer de skiednis fan de walfiskfeart.