De geast fan Domela

04 April 1999

It programma sketst wa't Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) wie, hoe't er fan dûmny sosjalist waard en letter anargist. Yn it súdeasten fan Fryslân hie er ûnder de earme befolking in grutte oanhing. We hearre oer Domela syn libben en ideeën, syn soan fertelt (op argyfbyld) dat syn heit der noait wie of oan it wurk wie. Oanhingers fan de earste oere komme oan it wurd, it portret fan Us Ferlosser hinget noch altyd yn de keamer, lykas yn de kroech yn Nij Beets.