De grize takomst, diel ien

24 Maaie 1992

Yn in twalûk sjogge we nei âlderein. Der komme hieltyd mear âlde minsken. Yn trije portretten sjogge we hoe ferskillend oft se libje en wenje. Paulus de Haan (83) wennet yn it bejaardehûs Brugchelencamp op De Westereen. Syn wenromte is lyts, hy sliept yn de wenkeamer, syn iten wurdt fersoarge en der binne aktiviteiten. Aagje Pool (67) hat in wengroep foar âlderen oprjochte yn Seisbierrum, se dogge alles sels en der is soad romte. Hieke Dijkstra (84) wennet op harsels yn Ljouwert. Se is net sa fluch mear mar noch hiel aktyf, docht sels de boadskippen en is geregeld gastfrou.